IV Pyra Party Blisko Warty

mickiewicza 100

10
06.10.2018
12:00
Wczytuję mapę...
Lista startowa Wyniki

Start zapisów: 5 września

 

IV Pyra Party Blisko Warty – 06.10.2018

 1. Cel zawodów:

– popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia,

– umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej,

– zapoznanie się z walorami krajobrazowymi Zakola Warty

 1. Organizatorzy:

– ad+/ biegi.wlkp , Miasto Puszczykowo

 1. Zasady uczestnictwa:

– zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność,

– osoby w wieku do 18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL,

– zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie,

– limit uczestników wynosi 100 osób

– osobę liczy się jako zgłoszoną, gdy wypełni formularz oraz dokona wpłaty startowego,

– zgłaszając się poprzez formularz uczestnik akceptuje niniejszy regulamin,

– każdy zawodnik zobowiązany jest do uiszczenia startowego, o czym szerzej w kolejnym punkcie.

 1. Zasady finansowania:

– wpisowe wynosi :

45 zł : do dnia 2 października

50 zł : w dniu zawodów

– wpisowe należy uiścić przez serwis przelewy24.pl po przesłaniu zgłoszenia na bieg

– opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

– możliwe jest przepisanie opłaty startowej na innego uczestnika do dnia 2 października

 1. Termin i miejsce:

– miejsce zawodów: Puszczykowo : start na terenie parkingu leśnego na ul. Wczasowej

– biuro zawodów: miasteczko namiotowe na terenie parkingu leśnego – czynne w niedzielę 06.10 od 09:30 do 12:00

– termin biegu: sobota, 6 października godzina 12:00

 1. Trasa:

– trasa przebiega na pętli o długości ok. 5 km pokonywanej dwukrotnie

– trasa przebiega po ścieżkach leśnych o nawierzchni miękkiej.

 

 1. Nagrody i klasyfikacje:

Dekoracje przeprowadzone zostaną dla następujących kategorii:

OPEN mężczyzn (nagradzane miejsca 1-3)

OPEN kobiet (nagradzane miejsca 1-3)

Kategorie wiekowe:

Mężczyźni: (nagradzane miejsca w kategoriach: 1-3)

1 miejsce: puchar + dyplom, 2-3 miejsce: dyplom

M-15 (15 – 19 lat)

M-20 (20 – 29 lat)

M-30 (30 – 39 lat)

M-40 (40 – 49 lat)

M-50 (50 – 59 lat)

M-60 (60 + )

Kobiety: (nagradzane miejsca w kategoriach: 1-3)

1 miejsce: puchar + dyplom, 2-3 miejsce: dyplom

 

K-15 (15 – 19 lat)

K-20 (20 – 29 lat)

K-30 (30 – 39 lat)

K-40 (40 – 49 lat)

K-50 (50 – 59 lat)

K-60 (60 + )

– nagrody NIE DUBLUJĄ SIĘ (osoba nagradzana w kategorii OPEN nie będzie już brana pod uwagę przy dekoracji kategorii wiekowej

– możliwe wprowadzenie dodatkowych klasyfikacji w zależności od ilości pozyskanych  sponsorów i liczby zgłoszeń.

– każdy zawodnik otrzyma na mecie pamiątkowy drewniany medal.

 

 1. Wyżywienie:

– organizator zapewnia napoje (woda, herbata), drożdżówkę oraz ciepły poczęstunek (pyry z gzikiem i nie tylko)

– na półmetku trasy zorganizowany zostanie punkt z wodą

 

9.Opieka medyczna:

– organizator zapewnia opiekę medyczną w postaci kwalifikowanego ratownika  w czasie trwania biegu oraz po jego zakończeniu. W biurze zawodów zawodnik zobowiązany jest okazać aktualne badania lekarskie bądź też podpisać oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.

 

10.Postanowienia dodatkowe:

– ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora,

– organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zawodnika w przypadku celowego „skrócenia” trasy lub też innego niesportowego zachowania wobec innych uczestników biegu.

 

 1. Start na własną odpowiedzialność

– zawodnik startuje w „IV Pyra Party Blisko Warty” na własną odpowiedzialność znając stan swojego zdrowia i wobec braku przeciwwskazań do udziału w tego typu imprezie (bieg długodystansowy)

– organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje uczestnika wynikające z udziału w biegu i/lub przebiegu trasy (upadki, uderzenia o drzewa, gałęzie)

 

12.Biegi dziecięce:

– przewidziane są następujące dystanse dla biegów dziecięcych:

P1 : 150 metrów (rocznik 2013 i młodsze)

P2 : 300 metrów (2010 – 2012)

P3 : 450 metrów (2007 – 2009)

P4 : 1000 metrów (2004 – 2006)

– – start dystansu P1 nastąpi o 11:00, kolejne dystanse startować będą bezpośrednio po zakończeniu rywalizacji na dystansie wcześniejszym

– na wszystkich dystansach nagradzane dyplomami będą miejsca 1-3 osobno wśród chłopców i dziewczynek

– zgłoszenia na biegi dziecięce prowadzone będą przez osobny formularz

– limit uczestników wynosi 50 dzieci. Po osiągnięciu limitu (liczą się opłacone zgłoszenia) zapisy nie będą przyjmowane

– biuro zawodów biegu dziecięcego znajdować się będzie w tym samym miejscu, co biuro zawodów biegu głównego i czynne będzie od 9:30

– wpisowe na Bieg Dziecięcy wynosi 15 zł (płatne do 2 października), w ramach startowego uczestnik otrzymuje :

* imienny numer startowy,

* agrafki,

* pamiątkowy drewniany medal na mecie,

* dostęp do strefy żywieniowej

* napoje

 

 1. Dane osobowe

Warunkiem dopuszczenia Uczestnika Biegu do startu będzie: a) podanie adresu e-mail Uczestnika Biegu w celu umożliwienia kontaktu organizacyjnego, b) własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w Biegu, podczas weryfikacji Uczestnika, c) pisemne wyrażenie dobrowolnej zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video oraz udzielenie Organizatorowi oraz Współorganizatorom niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji: – utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie, – wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, – zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, – zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, portalach społecznościowych – powyższa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak uniemożliwia udział w Biegu.

 

 1. Ochrona danych osobowych
 2. a) Administratorem danych osobowych jest firma Marcin Stachowiak ad+, 62-040 Puszczykowo, ul. Nadwarciańska 42 NIP: 7883-167-10-54. – właściciel marki „biegi.wlkp” b) Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędne dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Biegu, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród. c) Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem. d) Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. e) Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. f) Uczestnikom przysługują prawa do a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Biegu. g) Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora. h) Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Biegu oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Biegu. i) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.

 

Brak dodanych galerii, może wkrótce się pojawią :)

Dołącz do newslettera

by być na bieżąco