IV Pamiątkowski Jabłecznik

Sportowa 23

10 km
29.09.2018
11:00
Wczytuję mapę...
Lista startowa Wyniki
  Godziny startów
  10:15 - 200 metrów (roczniki 2013 i młodsze)
  10:20 - 400 metrów (roczniki 2010-2012)
  10:30 -  600 metrów (roczniki 2007-2009)
  10:40 - 1000 metrów (roczniki 2004-2006)
  11:00 - BIEG GŁÓWNY

IV PAMIĄTKOWSKI JABŁECZNIK – 29.09.2018 Pamiątkowo

Regulamin do pobrania także w wersji PDF

1.Cel zawodów:

– popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia,

– zapoznanie się z walorami krajobrazowymi Pamiątkowa

– sprawdzenie swoich sił w rywalizacji sportowej przeprowadzonej na trasie przełajowej

 

2. Organizatorzy:

– biegi.wlkp

– Sołectwo Pamiątkowo

– Stowarzyszenie Przyjaciół Pamiątkowa

3. Zasady uczestnictwa:
​- zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność,

– osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL,

– zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie,

– limit uczestników wynosi 300 osób

– osobę liczy się jako zgłoszoną, gdy wypełni formularz oraz dokona wpłaty startowego,

– zgłaszając się poprzez formularz uczestnik akceptuje niniejszy regulamin,

– każdy zawodnik zobowiązany jest do uiszczenia startowego, o czym szerzej w kolejnym punkcie.

4. Zasady finansowania:

– wpisowe wynosi :

39 zł : do dnia 31 sierpnia

45 zł : do dnia 14 września

49 zł : do dnia 27 września

60 zł : w dniu zawodów

– wpisowe należy uiścić poprzez serwis przelewy24.pl po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego

– opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

– możliwe jest przepisanie opłaty startowej na innego uczestnika do dnia 27 września

5. Termin i miejsce:

– miejsce zawodów: Pamiątkowo: start i meta na terenie boiska sportowego – ul. Sportowa 23

– biuro zawodów: miasteczko namiotowe na terenie boiska.

Czynne w sobotę od godziny 09:00.

– termin biegu: sobota, 29 września godzina 11:00 – dekoracja zawodników : godzina 12:30

 

6. Trasa:
​- Trasa biegu to jedna pętla o nawierzchni naturalnej po terenie leśnym o długości 10 km

– Trasa oznaczona będzie taśmą biało-czerwoną oraz tablicami wskazującymi kierunek biegu

 

7. Nagrody i klasyfikacje:

Dekoracje przeprowadzone zostaną dla następujących kategorii:

OPEN mężczyzn (nagradzane miejsca 1-3)

OPEN kobiet (nagradzane miejsca 1-3)

Kategorie wiekowe: Mężczyźni: (nagradzane miejsca w kategoriach: 1-3)

M-15 (15 – 19 lat) M-20 (20 – 29 lat) M-30 (30 – 39 lat) M-40 (40 – 49 lat) M-50 (50 – 59 lat) M-60 (60 + )

Kobiety: (nagradzane miejsca w kategoriach: 1-3)

K-15 (15 – 19 lat) K-20 (20 – 29 lat) K-30 (30 – 39 lat) K-40 (40 – 49 lat) K-50 (50 – 59 lat) K-60 (60 + )

Najszybsza z Sołectwa Pamiątkowo (nagradzane miejsce : 1)
​Najszybszy z Sołectwa Pamiątkowo (nagradzane miejsce : 1)

– możliwe wprowadzenie dodatkowych klasyfikacji w zależności od ilości pozyskanych sponsorów i liczby zgłoszeń.

– każdy zawodnik otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

8. Wyżywienie:

– organizator zapewnia napoje oraz bogaty jabłkowy poczęstunek po zakończeniu biegu (ciasta i inne wypieki, owoce itp)

9.Opieka medyczna:

– organizator zapewnia opiekę medyczną w postaci kwalifikowanego ratownika w czasie trwania biegu oraz po jego zakończeniu. W biurze zawodów zawodnik zobowiązany jest okazać aktualne badania lekarskie bądź też podpisać oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.

10. Start na własną odpowiedzialność

– zawodnik startuje w “IV Pamiątkowskim Jabłeczniku” na własną odpowiedzialność znając stan swojego zdrowia i wobec braku przeciwwskazań do udziału w tego typu imprezie (bieg długodystansowy) – organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje uczestnika wynikające z udziału w biegu i/lub przebiegu trasy (upadki, uderzenia o drzewa, gałęzie)

11.Postanowienia dodatkowe:

– ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora,

– organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zawodnika w przypadku celowego „skrócenia” trasy lub też innego niesportowego zachowania wobec innych uczestników biegu

12. Dane osobowe

Warunkiem dopuszczenia Uczestnika Biegu do startu będzie: a) podanie adresu e-mail Uczestnika Biegu w celu umożliwienia kontaktu organizacyjnego, b) własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w Biegu, podczas weryfikacji Uczestnika, c) pisemne wyrażenie dobrowolnej zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video oraz udzielenie Organizatorowi oraz Współorganizatorom niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji: – utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie, – wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, – zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, – zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, portalach społecznościowych – powyższa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak uniemożliwia udział w Biegu.

13. Ochrona danych osobowych

a) Administratorem danych osobowych jest firma Marcin Stachowiak ad+, 62-040 Puszczykowo, ul. Nadwarciańska 42 NIP: 7883-167-10-54. – właściciel marki „Botaniczna Piątka” b) Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędne dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Biegu, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród. c) Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem. d) Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. e) Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. f) Uczestnikom przysługują prawa do
– dostępu do danych, – sprostowania danych, – usunięcia danych, – ograniczenia przetwarzania danych, – cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Biegu. g) Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora. h) Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Biegu oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Biegu. i) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.

Brak dodanych galerii, może wkrótce się pojawią :)

Dołącz do newslettera

by być na bieżąco