Poznańska Piwna Mila #5

Lutycka 115

1 mila
30.03.2019
12:00
Wczytuję mapę...
Lista startowa Wyniki
  Poznańska Piwna Mila#5 – Partnerzy

  SPONSOR STRATEGICZNY

  BROWAR RZEMIEŚLNICZY GZUB

  SPONSORZY PIWA

   

  PARTNERZY

   


 

Regulamin w wersji PDF do pobraniaregulamin

 

1. Cele imprezy:
– Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno – sportowych w Poznaniu
– Promocja polskich browarów regionalnych i rzemieślniczych
– Szerzenie Kultury Piwnej

2. Organizator:
– biegi.wlkp
– Beerrunowski

3. Partnerzy:
– Fort VI Event Place
– Browar Gzub
– Masz Babo Placek

4. Termin i miejsce:
– Bieg odbędzie się w sobotę 30 marca 2019 roku.
– Start Biegu Piwna Mila nastąpi o godzinie 12:00 na terenie Fortu VI
– Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie Fortu VI
– Biuro zawodów czynne będzie od godziny 10:00 nieprzerwanie do startu ostatniej
grupy

5. Trasa i dystans:
– Trasa wyznaczona będzie na terenie fosy Fortu VI
– Nawierzchnia trasy to 95% ścieżki gruntowe oraz 5% nawierzchnia betonowa
– Bieg odbywa się na pętli o długości 800 metrów.
– Zawodnicy pokonują pętlę dwukrotnie, w celu uzyskania dystansu 1600 metrów
– W trakcie biegu zawodnik zobowiązany jest do wypicia piwa w ilości 4×0,3L
– W przypadku grupy “bezalkoholowej” zawodnik zobowiązany jest do wypicia piwa
lub innego napoju chmielowego bez zawartości alkoholu w ilości 4×0,3L
– Strefy z piwem znajdować się będą odpowiednio w odległości 0m (start) , 400 m,
800m i 1200 m od startu
– Piwna Mila odbywać się będzie w grupach 60 os. w odstępach ok. 20 min.
– Przewidywany rozkład grup :
● grupa 1 (1-60) start o godzinie 12:00
● grupa 2 (61-120) start o godzinie 12:20
● grupa 3 (121-180) start o godzinie 12:40
● grupa 4 (181-240) start o godzinie 13:00
● grupa 5 (241-300) start o godzinie 13:20
● grupa 0% (301-360) start o godzinie 13:40
● grupa 6 (361-420) start o godzinie 14:00
● grupa 7 (421-480) start o godzinie 14:20
● grupa 8 (481-540) start o godzinie 14:40
● grupa 9 (541-600) start o godzinie 15:00
Przy zgłoszeniu będzie możliwość wyboru grupy. Po osiągnięciu limitu w danej
grupie możliwość zapisu do niej zostanie zamknięta. Osoby startujące w grupie
bezalkoholowej (grupa 0%) nie mają możliwości wyboru grupy! (start o 13:40)
– Spożywanie piwa może odbywać się tylko w strefie wyznaczonej przez
organizatora

6. Warunki uczestnictwa:
– Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisane
Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie
dostępne w Biurze Zawodów.
– W biegu głównym mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 30 marca 2019
roku ukończą 18 lat.
– Każda osoba startująca w biegu, uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.
– Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i
zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w biegu.
– Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze
zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku
.
7. Zgłoszenia:
– Formularz zgłoszeniowy zostanie uruchomiony 24 stycznia 2019
– Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz
zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i opłacenia
startowego przez 600 osób lista startowa zostanie zamknięta.
– zgłoszenia będą przyjmowane przez system przelewy24.pl
– Termin zgłoszeń internetowych na stronie biegu upływa w dniu 27 marca 2019
roku lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.

8. Przepisywanie pakietu
– pakiety można przepisywać bezpłatnie drogą mailową do dnia 27 marca
– przepisanie pakietu odbywa się w następujący sposób:
*osoba na którą ma być przepisany pakiet, wypełnia formularz zgłoszeniowy i
wyłącza go po przekierowaniu na stronę banku – wtedy dane znajdą się w naszym
systemie
*osoba, która oddaje pakiet, wysyła wiadomość na adres: biegiwlkp@gmail.com z
imieniem i nazwiskiem osoby, na którą pakiet zostaje przepisany. Uczestnik otrzyma
potwierdzenie mailowe.
– po 27 marca ze względu na przygotowywanie list i kart startowych nie będzie już
możliwości przepisania pakietu drogą mailową, po tym terminie umożliwiamy
przepisanie wyłącznie w dniu imprezy,30 marca; opłata za przepisanie w biurze
zawodów wynosi 10 zł

9. Opłata Startowa
– Wysokość opłaty startowej w określonych terminach:
● do 31 stycznia:
pakiet podstawowy – 55 zł
pakiet z pamiątkową koszulką techniczną z nadrukiem dwustronnym – 80 zł
● od 1 lutego:
– pakiet podstawowy – 59 zł
pakiet z pamiątkową koszulką techniczną z nadrukiem dwustronnym – 84 zł
– w dniu zawodów (w przypadku wolnych miejsc) – 70 zł (pakiet podstawowy)
– Wpisowe płatne jest na konto organizatora po przekierowaniu do serwisu
przelewy24.pl po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego
– Wpisowe nie podlega zwrotowi (może zostać przepisane na innego uczestnika do
dnia 27 marca)
– Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.

10. Każdy zawodnik zgłoszony do biegu głównego otrzymuje w pakiecie
startowym:
– Numer startowy plus agrafki,
– Jednodniową wejściówkę na teren zabytkowego Fortu VI umożliwiającą
zwiedzanie ekspozycji oraz godzinnego oprowadzenia z przewodnikiem
– Piwa do wypicia w trakcie biegu (wcześniej rozstawione na trasie)
– Voucher do wykorzystania na słony lub słodki poczęstunek na stoisku naszego
partnera “Masz Babo Placek”
– Pamiątkowy odlewany medal (w przypadku ukończenia rywalizacji)

11. Wejście na teren Fortu VI
– uczestnik (biegacz) ma zapewnione wejście na teren Fortu VI na podstawie
pakietu startowego, o czym szerzej w punkcie 10.
– osoby towarzyszące przy wejściu na teren Fortu uiszczają opłatę w wysokości 10
zł, w cenie otrzymują możliwość zwiedzania zabytkowej ekspozycji (muzeum Fortu)
oraz godzinnego oprowadzenia z przewodnikiem.
– opłaty są pobierane przez pracowników Fortu VI

12. Pomiar czasu:
– Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do butów.
– Brak chipa przy bucie jest jednoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
– Każdy zawodnik zobowiązany jest do zwrotu chipa na mecie
– Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto, w wynikach podany zostanie
również czas netto.
– Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem.

13. Klasyfikacje :
– klasyfikacje prowadzone będą dla wszystkich grup łącznie. Ostateczne wyniki
zostaną
podane do 30 minut po zakończeniu biegu ostatniej grupy
– dekoracje przeprowadzone zostaną dla następujących kategorii:
● OPEN kobiet (nagradzane miejsca 1- 3)
● OPEN mężczyzn (nagradzane miejsca 1 -3)
● Kobiety: (nagradzane miejsca w kategoriach: 1-3)
K-18 (18 -29 lat)
K-30 (30 -39 lat)
K-40 (40-49 lat)
K-50 (50 – 59 lat)
K-60 (60 +)
● Mężczyźni: (nagradzane miejsca w kategoriach: 1-3)
M-18 (18 -29 lat)
M-30 (30 -39 lat)
M-40 (40-49 lat)
M-50 (50 – 59 lat)
M-60 (60 +)

GRUPA BEZALKOHOLOWA:
● OPEN kobiet (nagradzane miejsca 1- 3)
● OPEN mężczyzn (nagradzane miejsca 1 -3)

14. Postanowienia dodatkowe
– Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub
od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń,
poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą
wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu.
– Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii
zawodników.
– Zawodnicy startują w biegach na własną odpowiedzialność.
– Brak zwrotu chipa jest jednoznaczny z dyskwalifikacją.
– Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania,
powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu
lub w
biurze zawodów.
– Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu.
– Poznańska Piwna Mila odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
– wszystkich zawodników startujących w Biegu Poznańska Piwna Mila obowiązuje
niniejszy regulamin

15. Ochrona danych osobowych – pełne brzmienie punktu 15 i 16 w wersji PDF regulaminu

 

Brak dodanych galerii, może wkrótce się pojawią :)

Dołącz do newslettera

by być na bieżąco